Portal Promocji Eksportu

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej "ustawą o dostępności cyfrowej" w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę www.TRADE.gov.pl

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Serwisu TRADE.gov.pl.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.TRADE.gov.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: data publikacji.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.10.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Marcelińska 94B/169 60-324 Poznań
NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Ewa Surowiecka, adres e-mail: Ewa.Surowiecka@mr.gov.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +22 411 97 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wynajmuje powierzchnię biurową w trzech połączonych ze sobą budynkach przy ul. Pańskiej 77/79 ul. Pańskiej 81/83 i ul. Pańskiej 85a, w Warszawie. Wejście główne do siedziby PARP prowadzi poprzez recepcję budynku ul. Pańska 81/83, która nie posiada barier architektonicznych. Na recepcji znajdują się stanowiska do obsługi gości, przy których pracownicy Agencji udzielają informacji. W przypadku konieczności wejścia na obszar strefy administracyjnej, osoby z niepełnosprawnością ruchową mają do dyspozycji dźwigi osobowe, którymi mogą wjechać na określone piętro. Na recepcji są zainstalowane bramki bezpieczeństwa z elektroniczną kontrolą przejść, w tym dodatkowe, ruchome skrzydło dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Bramki są wyposażone w sygnalizator dźwiękowy informujący o poprawnym przyłożeniu karty wstępu jak i otwarciu bramki oraz w diody, które informują o otwarciu bramki poprzez wyświetlenie koloru zielonego po jej odblokowaniu. Poruszanie się osoby zewnętrznej po strefie administracyjnej dopuszczalne jest jedynie w obecności pracownika PARP. Zgodnie z tym zapisem osoby z niepełnoprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników PARP.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Wejście do Kancelarii oraz Recepcji nie posiada barier architektonicznych w postaci schodów, progów ani stopni. W strefie administracyjnej do wyboru są schody lub windy, aby dostać się na piętra. Schody są szerokie z poręczami z jednej strony. Windy znajdują się w kilku różnych strefach w budynku. Wyposażone są w świetlne potwierdzenie naciśnięcia przycisku wyboru piętra. Zlokalizowane są tak, aby umożliwiały naciśnięcie ich z pozycji wózka inwalidzkiego. W części wind znajdują się przyciski wyboru piętra oznaczone alfabetem Braille’a. Na każdym piętrze znajduje się widoczna i czytelna informacja o tym, na którym piętrze aktualnie się znajdujemy oraz jakie pokoje znajdują się w korytarzach (numeracja pokoi). Korytarze w budynku są szerokie, umożliwiają poruszanie się po nich wózkiem. Są też pochylnie na każdym piętrze w miejscu, w którym łączą się dwa budynki.
  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. Na parterze zlokalizowana jest łazienka dla osób niepełnosprawnych.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed głównym wejściem do PARP na ul. Pańskiej 81/83 wyznaczone i oznakowane są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

Budynek Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, pomimo wybudowania pod koniec lat 40-tych ubiegłego wieku, jest w znacznym stopniu przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - zarówno poprzez przewidziane pierwotnie rozwiązania, jak również działania wdrożone w ramach sukcesywnych adaptacji, dostosowań i remontów. Planowane są także kolejne przedsięwzięcia mające na celu eliminację utrudnień architektonicznych oraz urzeczywistnienie prawa do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych. Wymagania w zakresie dostępności architektonicznej - realizowane są zgodnie z ustawą "O zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.)" - w zakresie zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, a także instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W przypadku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii procedury bezpieczeństwa określające zasady ruchu osobowego nie pozwalają na samodzielne przemieszczanie się gości i interesantów po terenie Ministerstwa. Gościom i interesantom towarzyszą towarzyszą osoby zapraszające lub prowadzące sprawy, które zapewniają możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i zapewniają niezbędne wsparcie.

Osoby korzystające z psa asystującego w rozumieniu ustawy "O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych" - mają zapewniony wstęp do budynku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Nie wymaga to wcześniejszej awizacji i pies przewodnik ma prawo poruszać się wszędzie tam gdzie osoba którą asystuje.

W przypadku konieczności ewakuacji, zgodnie z Planem Ewakuacji Budynku, w pierwszej kolejności ewakuowane są osoby o ograniczonej możliwości poruszania się.

Kancelaria/Recepcja ma wdrożony mechanizm wspierania osób posługujących się językiem migowym zapewniony przez tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pomocy tłumacza osoba zainteresowana dokonuje zgłoszenia na adres email: kancelaria@mr.gov.pl;

Ministerstwo dysponuje urządzeniami zapewniającymi wzmocnienie sygnału dla osób słabo słyszących, biorących udział w spotkaniach na salach A/B/C/D.